२०७२-७६ मा कक्षा ११ मा ‘ब्याक’ लागेकाहरूको परीक्षा तालिका ।